ม.เชียงใหม่ให้ทุนเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษา

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิททยาลัยเชียงใหม่ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเตรียมความพร้อม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ความเป็นมา
นักเรียนโควตา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือที่สอบผ่านข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และทุกปีการศึกษามีนักเรียนดังกล่าวต้องสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนดังกล่าว ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนของชาติในภาคเหนือโดยส่วนรวม คณะกรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงระดมเงินจากผู้มีจิตกุศล และมอบเป็นทุนการศึกษาฯ ให้แก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว รายละ 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางไปรายงานตัวเป็นนักศึกษา เช่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ในภาคการศึกษาที่ 1ของปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
– เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17จังหวัด และสอบผ่านข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
– เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา (โดยเฉพาะค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปรายงานตัวเป็นนักศึกษา เช่นค่าเครื่องแต่งกาย ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ในภาคการศึกษาที่1 ของปีการศึกษา 2559)

หลักฐานในการสมัคร
■ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว (สามารถ download ใบสมัครดังกล่าวได้ที่ www.stu-aff.oop.cmu.ac.th)
■ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้วจำนวน 1 ใบ
■ รูปถ่ายบ้านพักอาศัย ณ ภูมิลำเนาเดิมของนักเรียนจำนวน 2ใบ (รูปถ่ายหน้าบ้าน ระยะใกล้ให้เห็นเลขที่บ้าน และตัวบ้าน จำนวน 1 ใบ รูปถ่ายหน้าบ้านระยะไกลให้เห็นท้องฟ้าและพื้นดิน จำนวน 1 ใบ และให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรือข้าราชการระดับ 5 ขึ ้นไป หรือเทียบเท่ารับรองด้านหลังรูปว่าเป็นบ้านของนักเรียนจริง)

การยื่นใบสมัคร
ยื่นใบสมัครได้ที่ ผู้อำนวยการหรืออาจารย์ใหญ่โรงเรียนของผู้สมัครทันทีที่ ทราบผลสอบ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดให้โรงเรียนส่งใบสมัครของนักเรียน ถึงผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวันที่ 27 มกราคม 2559

การสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกฯการประกาศ ผลและกำห น ดวันมอบเงินทุนการศึกษาฯมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะแจ้ งผลการพิจารณาคัดเลือกฯ และกำหนดวันมอบเงินทุนการศึกษาฯ ให้นักเรียนทราบ ทางเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ www.sdd.oop.cmu.ac.th ภายในเดือนพฤษภาคม2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานทุนและบริการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50202
โทร. (053) 943037, 943068
โทรสาร (053) 943037, 943070

ที่มา http://sdd.oop.cmu.ac.th