ม.หอการค้าให้ทุนรัตนมงคล ระดับป.ตรี กว่า 100 ทุน

ทุนรัตนมงคล ปริญญาตรี
ภาพจาก http://www.utcc.ac.th

ทุนรัตนมงคล

ม.หอการค้าไทย ได้รับพระราชทานนามทุนการศึกษา “ทุนรัตนมงคล” พร้อมทุนการศึกษากว่า 100 ทุนจากมหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาบัณฑิตคุณภาพไทยแลนด์ 4.0

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศ ที่กำลังมุ่งสู่ระดับเอเชีย ด้วยจุดแข็งคือ การมุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurship หรือ IDE) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา “ทุนรัตนมงคล” หมายถึง ทุนการศึกษา ที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติ แก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา โดยนักเรียนผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ “กำลังศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ เท่านั้น มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 5 ยังไม่ประกาศ อนุโลมให้ใช้ 4 ภาคเรียน) เป็นผู้มีความประพฤติดี ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ “กำลังศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ เท่านั้น
2. มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
(เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 5 ยังไม่ประกาศ อนุโลมให้ใช้ 4 ภาคเรียน)
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
4. ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้

1. ยื่นด้วยตนเอง
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา (One Stop Service)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

2. ส่งทางไปรษณีย์ที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา (One Stop Service)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ที่มา : http://utcc2.utcc.ac.th/rattanamongkol/detail.php