ม.สงขลาฯ ให้ทุนป.ตรี กว่า 10 ทุน

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยลักษณะทุนเป็นการสนับสนุน ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 5 ทุนการศึกษา และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 5 ทุนการศึกษา

คุณสมบัติทั่วไป

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
– เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
– เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
– ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนที่มีรูปแบบเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น
– ต้องไม่เคยเป็นผู้ที่เคยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาก่อน

รูปแบบของทุน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา ปีละ 16,000-18,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2560

ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th