ม.ศรีปทุม ให้ทุนป.ตรี สำหรับบุคลากรและครอบครัว 3 เหล่าทัพ

ทุนปริญญาตรี ม.ศรีปทุมทุนการศึกษาที่ได้รับ

คณะนิติศาสตร์ สนับสนุนทุนการศึกษา 20% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่จำกัดจำนวน  และลงทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 หรือเทียบเท่า
2. ต้องแสดงเอกสารรับรองการเป็นบุคลากร 3 เหล่าทัพ คือ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
3. ต้องแสดงเอกสารยืนยันการเป็นสามี ภรรยา บุตร หรือ พี่ น้อง กับบุคลากร 3 เหล่าทัพ
4. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1.ต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2.มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
3.เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา