ม.ศรีปทุมให้ทุนผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม

ม.ศรีปทุมให้ทุนทุนผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายในการช่วยส่งเสริม และสนับสนุน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ จึงขอมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยจะได้รับทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังนี้

รับสมัครขอรับทุนการศึกษา 15 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2558

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน
ทุกคณะ และสาขาวิชา ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะนิเทศศาสตร์ (สาขาวิชาศิลปะการแสดง) จำนวน 30 ทุน

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
สนับสนุนทุนการศึกษา 100 % ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ดังนี้
ทางด้านดนตรี เช่น ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล
ทางด้านการแสดง เช่น นาฏศิลป์และการละคร การแสดงพื้นเมือง ขับร้อง
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1. ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาในระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้เท่านั้น นับตั้งแต่วันที่อนุญาตให้รับทุนการศึกษา
2. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตนตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เช่นเดียวกับนักศึกษาปกติทุกประการ
3. ผู้รับทุนต้องมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมการแสดงและเป็นผู้ฝึกซ้อมให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เข้ามามีส่วนร่วมและสนใจในกิจกรรม
4. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเรื่องของ ความประพฤติความมีระเบียบวินัย การแต่งกาย และการแสดงความเคารพ ต่อคณาจารย์ซึ่งกาหนดไว้ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยเคร่งครัด
5. ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการศึกษา และผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ทุกภาคการศึกษาต่อศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
6. การแสดงกิจกรรมทางด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน ผู้รับทุนต้องเป็นนักแสดงในนามมหาวิทยาลัยศรีปทุมเท่านั้น
7. ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย เป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสมัครใจและตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ
8. หากผู้รับทุนฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ประพฤติผิดระเบียบ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยโดยเจตนา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาระงับ การให้ทุนการศึกษาตามที่เห็นสมควร
9. ผู้ได้รับทุนขาดความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมตามกำหนดจนทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกทุนโดยคำนึงถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นบรรทัดฐาน

หมายเหตุ:
ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระ คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์ – ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
อาคาร 10 ชั้น 6 ห้อง 602
โทร. 0 2561 2222 ต่อ 2130, 2133-4
เว็บไซต์ www.spu.ac.th

เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.spu.ac.th/campaign/scholarship/