ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดให้ทุนปริญญาตรี

ทุนปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
ทุนปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ด้วยในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้จัดสรรจำนวนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน ในระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ ด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ ได้มีโอกาสเข้ามารับทุนการศึกษาและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต โดยรายละเอียดจำนวนทุนการศึกษา มีดังนี้

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 (วิทยาเขต กรุงเทพฯ)

รายละเอียดการสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาเขต กรุงเทพฯ

www.stamford.edu
www.stamford.edu

รอบที่ 1:
วันสุดท้ายสำหรับการยื่นหลักฐานสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา: 22 มกราคม 2556
วันสอบและสัมภาษณ์: 23 มกราคม 2556
วันประกาศผล: 24 มกราคม 2556

รอบที่ 2:
วันสุดท้ายสำหรับการยื่นหลักฐานสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา: 5 กุมภาพันธ์ 2556
วันสอบและสัมภาษณ์: 6 กุมภาพันธ์ 2556
วันประกาศผล: 7 กุมภาพันธ์ 2556

สอบถามข้อมูลจากฝ่ายรับสมัคร : 02 769 4000 (#1601, 1602)

Apply for Stamford Scholarships 2013