ม.กรุงเทพให้ทุน ASEAN Network ระดับป.ตรี

ม.กรุงเทพให้ทุน ASEAN Network

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) 10 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน ไทย ได้คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีศักยภาพสูงของทุกประเทศ เพื่อรับทุนการศึกษา “ASEAN Network” โดยนักศึกษาจากกลุ่มประเทศเหล่านี้ จะร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อสร้างเครือข่าย เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการเปิดวิสัยทัศน์เด็กไทย ให้ก้าวไกลในอาเซียน  หมดเขตรับสมัคร 30 เมษายน 2558

เงื่อนไข
– ทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด
– ทุนการศึกษานี้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1/1 (เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 58) โดยเป็นทุนการศึกษาสนับสนุน 30% ของค่าใช้จ่ายรวมในภาคการศึกษาที่ 1/1
– ทุนการศึกษานี้ให้เฉพาะนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ รหัส 58 ที่ชำระค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 เท่านั้น

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.bu.ac.th/admissions/aseannetwork/ หรือสอบถามเพิ่มเติม 09-2526-8450 และ 09-4490-3491