มจธ.ให้ทุนเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี

มจธ.ให้ทุนเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี

โครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า จัดทุนเป็น 2 ประเภท คือ ทุนส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดีเด่น และทุนส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้าน โดยมีคณะกรรมการคัดเลือก 2 ประเภท ดังนี้

1.ทุนการศึกษาตามการพิจารณา ของภาควิชาเสนอต่อคณะทำงานทุนการศึกษา โดยคัดเลือกจากนักศึกษา ที่มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น และด้านความสามารถพิเศษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำ และด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม หลักสูตรละ 1 คน รวมทั้งหมดจำนวน 44 คน

2.ทุนการศึกษาตามการพิจารณา จากการสมัครคัดเลือกตรงในการ Audition Day จากตัวแทนหลักสูตร และคณะอนุกรรมการด้านความสามารถพิเศษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำ และด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม หลักสูตรละ 1 คน รวมทั้งหมดจำนวน 44 คน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

คุณสมบัติการรับเข้าศึกษา
– สามารถลงนามในสัญญา รับทุนเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรีและสัญญาค้ำประกันได้
– ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น
ทุนการศึกษาตามการพิจารณา ของภาควิชาเสนอต่อคณะทำงานทุนการศึกษา เพชรพระจอมเกล้าด้านวิชาการดีเด่น ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือเป็นผู้ผ่านการอบรม ตลอดหลักสูตรในค่ายที่ 2 ขึ้นไปของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) หรือเกียรติบัตรรางวัลในการแข่งขันด้านวิชาการระดับประเทศ หรือนานาชาติ
– ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถเฉพาะด้าน ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนเพชรพระจอมเกล้าด้านความสามารถพิเศษ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ
1. ด้านกีฬา
2. ด้านศิลปวัฒนธรรม
3. ด้านความเป็นผู้นำ
4. ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

คุณสมบัติเบื้องต้น ความสามารถพิเศษแต่ละด้าน
ด้านกีฬา ผู้สมัครต้องมีความสามารถในด้านกีฬาชนิดต่างๆชนิดใดชนิดหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังนี้
1. เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ
2. เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬานักเรียนแห่งประเทศไทย
3. เป็นนักกีฬานักเรียนไทยหรือนักกีฬานักเรียนอาเซียน
4.เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาชนิดหรือประเภทต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมกีฬาหรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสำนักงานพัฒนากีฬาและนันทนาการ (กรมพลศึกษาเดิม)
5. เป็นผู้ที่มีทักษะทางด้านกีฬาทุกชนิด ในระดับเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกมหาวิทยาลัยได้
6. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1 – 5
7. มีประวัติผลงานด้านกีฬาในช่วง 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
ด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ต่างๆ อาทิ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน นักร้อง นาฏศิลป์ และอื่น ๆ โดยผลงานจะต้องอยู่ในระดับเขต ประเทศ และนานาชาติ
1. ด้านศิลปะ
1.1 มีความสามารถในการออกแบบและวาดเส้น
1.2 มีผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ และรวบรวมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน
1.3 เคยเข้าแข่งขัน หรือส่งผลงานเข้าประกวด ที่จัดโดยองค์กรของรัฐหรือเอกชนและได้รางวัล
1.4 ต้องสละเวลาในการเข้าร่วมงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นงานศิลปะและการออกแบบของมหาวิทยาลัยได้
2. ความสามารถด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล
2.1 มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีอย่างน้อย 1 ชิ้น โดยบรรเลงร่วมวงได้
2.2 มีประสบการณ์ในการแสดงดนตรีไทย หรือดนตรีสากลบนเวที และรวบรวมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน
2.3 ต้องสละเวลาในการร่วมซ้อมวง และในการแสดงต่างๆ ที่เป็นงานของมหาวิทยาลัย
3. ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย – สากล การละครและขับร้อง
3.1 มีทักษะทางด้านการแสดง นาฏศิลป์ไทย หรือสากล หรือละคร หรือขับร้อง
3.2 มีประสบการณ์ในการแสดงนาฏศิลป์ไทย หรือสากล หรือขับร้องบนเวที และรวบรวมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน
3.3 ต้องสละเวลาในการร่วมซ้อมวง และในการแสดงต่างๆ ที่เป็นงานของมหาวิทยาลัยได้
4. มีประวัติผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในช่วง 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
ด้านความเป็นผู้นำ
ผู้สมัครต้องมีความเป็นผู้นำ หรือภาวะผู้นำ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
1. ได้รับเกียรติบัตร หรือรางวัลด้านผู้นำระดับชาติ หรือสูงกว่า
2. เป็นผู้นำทางด้านการบำเพ็ญประโยชน์ เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม โดยมีเอกสารรับรอง
3. เป็นผู้นำนักเรียนในระดับโรงเรียน เขต จังหวัด เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีผลงานดีเด่นในระดับประเทศ จังหวัดและโรงเรียน โดยมีเอกสารรับรอง
4. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ 1-3
5. มีประวัติผลงานด้านความเป็นผู้นำในช่วง 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือมีนวัตกรรมในด้านต่างๆ โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
1. ได้รับอนุสิทธิบัตร
2. ได้รับรางวัลระดับภาคระดับประเทศหรือสูงกว่า ทางความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3. เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่มีความสามารถเทียบเท่าข้อ 1-2 จากองค์กรหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร หรือยอมรับ
4. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1-3
5. มีประวัติผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในช่วง 3 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

การสมัครและการสรรหา 
วิธีการสรรหาผู้มีฉันทะเข้าศึกษาด้วยวิธีการเชิงรุก (Active Recruitment) 3 วิธีได้แก่
– สมัครด้วยตนเอง
– เสนอชื่อ (Nominate) โดยคณะกรรมการ คณะ และภาควิชา
– เสนอชื่อ (Nominate) จากความร่วมมือกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2558 ที่สำนักงานสรรหาและคัดเลือกนักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 หรือ http://admission.kmutt.ac.th/ ทั้งนี้จะมีการสอบสัมภาษณ์ของผู้ผ่านเกณฑ์ในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 และประกาศผลภายในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558

ประเภทจำนวนทุน / มูลค่าทุน
– ทุนการศึกษา จัดสรรเงินทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้
ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิชาการดีเด่น ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถเฉพาะด้าน
1) ให้ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร (ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าประกับอุบัติเหตุ)
2) ให้ค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ 4,000 บาท (12 เดือน)
3) ให้ค่าอุปกรณ์แรกเข้าเหมาจ่าย 30,000 บาท
– รางวัลและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ได้รับทุน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ได้รับทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดทำรางวัลต่าง ๆ ที่มอบให้นักศึกษา ให้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาเจียระไนเพชร โดยคณะกรรมการที่เสนอโดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้เสนอขออนุมัติจากกองทุน ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://admission.kmutt.ac.th/