ม.กรุงเทพ ให้ทุนประกายเพชร

ทุนมัธยมประกายเพชร
ภาพจาก http://www.bu.ac.th

ทุนประกายเพชร

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกิจการในระดับชาติ และมีความประพฤติดี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ จำนวน 10 ทุน

รายละเอียดทุน

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
2. มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป
**ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความสามารถโดดเด่นทาง ด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการทุนประกายเพชร

เงื่อนไข

1.ทุกคณะและสาขาวิชา ยกเว้น การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ และหลักสูตรภาคพิเศษ
2.ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าประกันอุบัติเหตุ ตามหลักสูตร
3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นจำนวนเงินเดือนละ 6,500 บาท
4.สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นจำนวนเงินปีละ 5,000 บาท
5.ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และสอบผ่านทุกวิชา

กำหนดการ

วันรับสมัคร : วันอังคารที่ 10 ตุลาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ที่มา : https://info.bu.ac.th/