ธ.แห่งประเทศไทยให้ทุนป.ตรี

ทุนปริญญาตรี ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 – ปี 4 ในประเทศ ประจำปี 2560

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษา ที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2-4 ในประเทศไทย ประจำปี 2560 จึงประกาศให้ทุนแก่ นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาครัฐต่างๆ เพื่อรับทุน จำนวน 10 ทุน ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี สถิติ คณิตศาสตร์ และกฎหมาย

สิทธิและข้อผูกพัน
– ผู้ได้รับทุนจะได้รับ ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน แบบเหมาจ่ายรายภาคการศึกษาละ 25,000 บาท (50,000 บาทต่อปี) และจะได้รับทุนต่อเนื่อง หากมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกภาคการศึกษา
– ผู้ได้รับทุนมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกงานกับ ธปท.
– ภายหลังสำเร็จการศึกษา ผู้ได้ทุนไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานชดใช้ ธปท.

ให้สมัครผ่านมหาวิทยาลัยที่ ธปท. กำหนด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ที่มา https://www.bot.or.th