ทุน ODOS รุ่น4 เปิดรับสมัครแล้ว

ทุนการศึกษา ODOS
ทุนการศึกษา ODOS

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้สนใจเข้ารับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 พร้อม กันทั่วประเทศ โดยมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2556

ทุนประเภท 1 ให้สมัครที่สถานศึกษาทุกสังกัดที่นักเรียนศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว ในวันและเวลาราชการ
กรณี อำเภอ/เขตไม่มีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับผิดชอบอำเภอ/เขตตามภูมิลำเนาของผู้สมัคร ในวันและเวลาราชการ

ทุนประเภท 2  ให้สมัครที่สถานศึกษาทุกสังกัดที่นักเรียนศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว ในวันและเวลาราชการ
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วอาจจะสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับผิดชอบอำเภอ/เขตตามภูมิลำเนาของผู้สมัคร ในวันและเวลาราชการ

หรือ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนเพิ่มเติมได้ ที่:
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร 02 628 5646 ต่อ 106-107  ในวันและเวลาราชการ
www.odos.moe.go.th