ทุนเรียนฟรี ป.ตรี เซ็นทรัลกรุ๊ป ปีที่ 6

ทุนเรียนต่อปริญญาตรี เซนทรัลกรุ๊ป

เปิดรับแล้ว ทุนเรียนฟรี ปริญญาตรีกับเซ็นทรัลกรุ๊ป ปีที่ 6
โอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร กว่า 300 ทุนการศึกษา
โอกาสที่จะได้ฝึกงานจริงกับสถานประกอบการในเครือเซ็นทรัลพร้อมได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียน
โอกาสที่จะมีงานรองรับทันทีหลังสำเร็จการศึกษา
โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพเร็วกว่าคนอื่น

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) องค์กรที่ไม่ได้มีชื่อเสียงเพียงแค่ธุรกิจค้าปลีกหรือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลที่เรารู้จัก แต่เซ็นทรัลกรุ๊ปยังมีบริษัทต่างๆในเครืออีก 9 กลุ่มธุรกิจ อาทิ ธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การค้า อสังหาริมทรัพย์ การบริหารแบรนด์สินค้า โรงแรมและรีสอร์ท รวมถึงธุรกิจบริการอาหาร ที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  อีกทั้งยังเป็นกลุ่มบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกหรือการตลาด และสาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในความร่วมมือฯทั่วประเทศรวมกว่า 300 ทุนการศึกษา

– ทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
– เบี้ยเลี้ยงจากการฝึกงานระหว่างเรียน วันละ 300 บาทขึ้นไป
– การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ
– ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บาท
– ชุดทำงานฟรี 2 ชุด/ปี
– สวัสดิการเซ็นทรัล อาทิ เครื่องแบบพนักงาน ส่วนลด
– การซื้อสินค้าราคาพนักงาน สวัสดิการวันเกิด
– การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงประจำปี ห้องอาหารพนักงานราคาประหยัด ห้องเสริมสวย
– ห้องคาราโอเกะและสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขโครงการ
– ระยะเวลาในการศึกษา 3-4 ปี

รูปแบบการเรียน เรียนในห้องเรียน 2-4 วัน/สัปดาห์ ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ 2-4 วัน/สัปดาห์

สถาบัน

คณะ

สาขา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะบริหารธุรกิจการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะบริหารธุรกิจการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมการบำรุงรักษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะบริหารธุรกิจการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯคณะวิทยาการจัดการการจัดการธุรกิจค้าปลีก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก

คุณสมบัติ
–  อายุไม่เกิน 25 ปี
–  สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย**
–  สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
–  บริหารธุรกิจเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไปวิศวกรรมศาสตร์เกรดเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป
–  มีใจรักงานบริการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตร

รอบการสอบสัมภาษณ์
รอบกุมภาพันธ์  วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2560
รอบมีนาคม วันเสาร์ 25 มีนาคม 2560
รอบเมษายน วันเสาร์ 29 เมษายน 2560

สถานที่สอบสัมภาษณ์ อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น 2 จ.กรุงเทพ

อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ สนใจสมัครได้ที่http://goo.gl/H3ZA2P
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/cgdve
หรือ 02-101-8158,02-101-8030, 090-880-9604