ทุนเพชรสุนันทา เปิดรับสมัคร จำนวน 50 ทุน

ทุนเพชรสุนันทา
ทุนเพชรสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในหลักสูตร 5 ปี คณะครุศาสตร์ และหลักสูตร 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2556

โดยการคัดเลือกตามความสามารถทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา จํานวน 50 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1 ) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์ และหลักสูตร 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

เป็นผู้กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการเพชรสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิชาดนตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์, การออกแบบเครื่องแต่งกาย, การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
-เป็นผู้มีสัญชาติไทย
-เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
-เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพดี
-เป็นผู้ที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จนจบหลักสูตร

เอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบสัมภาษณ์
ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 1 ) ที่กรอกข้อความถูกต้อง และครบถ้วนบริบูรณ์
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ติดบนใบสมัครที่พิมพ์แล้ว

หนังสือรับรองผู้สมัคร (ให้ใช้ตามแบบหมายเลข 2) ออกโดยโรงเรียนที่มีผู้อํานวยการหรือผู้แทนผู้อํานวยการโรงเรียนลงนามรับรองพร้อมประทับตรา โรงเรียน โดยให้การรับรองตามแบบฟอร์ม ดังนี้
-เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนจริง
-ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นไปตามคุณสมบัติทางความรู้ที่หลักสูตรที่ต้องการสมัครกําหนดไว้
-คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 5 ภาคการศึกษาอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด
สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่โรงเรียนเซ็นรับรองสําเนา ( ใบ รบ. 5 ภาคการศึกษา )
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ผู้สมัครที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียนแทนบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

แบบฟอร์มใบแจ้งการชําระเงินฝากธนาคารที่ชําระเงินแล้ว   ต้นฉบับส่วนที่เขียนไว้ว่า “สําหรับนักศึกษาฯ” ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ลงนามรับเงินเรียบร้อยแล้ว (ฉบับจริง) ในการสอบสัมภาษณ์

เอกสารเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรกําหนด เช่น แฟ้มสะสมงาน วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรฯลฯ ให้นํามาในวันสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะทางด้วย (ถ้ามี)

เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2555

ทุนการศึกษา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการเพชรสุนันทา ระดับปริญญาตรี จะได้รับทุนการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต คิดเป็นเงินประมาณ 30,000 บาท / คน / ปี

ทุนการศึกษาไม่มีข้อผูกพัน และมหาวิทยาลัยฯ อาจคัดเลือกให้นักศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของแต่ละสาขาวิชา

สอบถามเพิ่มเติมสาขาที่ให้ทุนได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทร.  0- 2160 – 1000 ,1023
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2160-1260-61 และ0-2160-1024-25 โทรสาร  0-2160-1262
ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 – 15.30 น.
http://reg.ssru.ac.th/rg/index.php/