ทุนว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด ปี 2561

ทุนว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด ปี 2561
โครงการมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” “มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์” ร่วมกับ Oriental Princess (บริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด) มอบทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สาขาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ จังหวัดละ 1 ทุน รวม 77 ทุน ทั่วประเทศ รับทุนการศึกษาตลอด 5 ปี จนจบปริญญาตรี “โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องใช้ทุนคืน”

คัดเลือกจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในการสอบ ADMISSION สาขาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ของแต่ละจังหวัด ผู้มีสิทธิ์รับทุนของแต่ละจังหวัด ต้องมีสัญชาติไทย และมีถิ่นกำเนิดในจังหวัดนั้นๆ โดยแสดงหลักฐาน “สูติบัตร” เป็นสำคัญ

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางค์แบรนด์ Oriental Princess มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 1 ปี 2560 และจะให้ต่อเนื่องทุกปีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ทุกวิทยาเขตที่ทำคะแนนสอบเข้าได้เป็นอันดับ 1 จำนวน 1 ทุน ตลอดหลักสูตรตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 โดยจะมอบเงินทุนการศึกษาเฉพาะค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามที่สถาบันอุดมศึกษานั้นกำหนด

ในการขอรับทุนนั้น จะไม่มีข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้น มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์หวังเพียงว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่ได้รับทุนควรปฏิบัติงานเป็นครูอาจารย์ ในประเทศไทย และหากสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรืออันดับ 2 ทางบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ยินดีมอบรางวัลให้อีกจำนวนหนึ่ง

คุณสมบัติผู้รับทุน จำนวน 1 ทุน/จังหวัด

1) สัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

2) เป็นผู้ที่สอบเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ที่มีคะแนนสอบเข้าคณะดังกล่าวเป็นอันดับที่ 1 (หรือ 2หรือ3 หากมีผู้สละสิทธิ์)

3) เป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย

การคัดเลือกทุน

คณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์ เป็นผู้คัดเลือก ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติผู้รับทุนตามข้อ 1 แล้วแจ้งมายังมูลนิธิฯ

การมอบทุนการศึกษา

เมื่อมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์และบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ได้อนุมัติมอบทุนแก่นิสิต/นักศึกษาแล้ว จะให้นิสิต/นักศึกษาทุนทุกมหาวิทยาลัยมาร่วมพิธีรับทุนพร้อมกันที่มูลนิธิฯโดยทางมูลนิธิฯยินดีออกค่าเดินทาง ค่าอาหารและค่าที่พักให้โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป ส่วนการโอนเงินทุนการศึกษาในระหว่างที่ศึกษาอยู่ มูลนิธิฯจะประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการโอนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต/นักศึกษาแต่ละภาคการศึกษา โดยทางสถาบันอุดมศึกษาออกใบเสร็จรับเงินให้ในนามบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐาน

กรณีเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ได้รับทุน

1) ถึงแก่กรรม

2) ลาพักการศึกษา หรือ ถูกพักการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้รับทุน

3) พ้นสภาพของการเป็นนิสิต/นักศึกษา

4) นิสิต/นักศึกษาสละสิทธิ์โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง และคณบดี ของคณะที่นิสิต/นักศึกษากำลังศึกษาอยู่

หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-642-6060-9 ต่อ 2017

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา