ทุนมูลนิธิพูนพลัง ระดับอาชีวะ และ ป.ตรี

ทุนมูลนิธิพูนพลัง

ทุนมูลนิธิพูนพลัง

ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิพูนพลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนเยาวชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และได้พยายามช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมมาแล้วระดับหนึ่ง ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามความสนใจและความถนัด สามารถดำรงชีพอย่างมีความสุขพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น และสังคมได้

จำนวนทุนการศึกษาสนับสนุนใหม่ ปีการศึกษา 2561 5-8 ทุน โดยให้น้ำหนักการพิจารณาในสายอาชีวศึกษา
การสนับสนุน เป็นทุนการศึกษาสำหรับค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตามความจำเป็น
ระดับ ปวช. : ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี
ระดับ ปวส. และปริญญาตรี : ไม่เกิน 40,000 บาท ต่อปี

หน้าที่ของผู้ได้รับทุน

ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่ใช่ทุนกู้ยืม ไม่ต้องใช้ทุนคืนในภายหลัง แต่ผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้
1. รายงานรายรับรายจ่ายมายังมูลนิธิ ทุกเดือน
2. รายงานความเป็นอยู่มายังมูลนิธิ ทุกเดือน
3. รายงานผลการศึกษามายังมูลนิธิ ทุกภาคการศึกษา
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียนของสถานศึกษา

รับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.poonpalang.org