ทุนการศึกษาพานาโชนิค ‘ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต’

Panasonic Future Gear Scholarship 2017

ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต สนับสนุนน้องๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ใน มหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2.75 โดยให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

1. มีสัญชาติไทย
2. กำลังศึกษำชั้นปี 2 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering), วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering), วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
3. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดปีการศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2.75
4. ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย จากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
6. มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งสำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคติดต่อได้
7. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ระหว่างกำรรับทุนสนับสนุนกำรศึกษา จำกหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาระหว่างสมัครทุนนี้หรือสิ้นสุดการรับทุนจำกหน่วยงานนั้น ๆ แล้ว

จำนวน 10 ทุน รวมมูลค่ากว่าทุนละ 1350,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560 และจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 9 ตุลาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค
598 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ชั้น 5 และ ชั้น 8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(ติดรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต) โทร 02-649-0888 ต่อ 755 E-mail: [email protected]

ทีมา : http://csr.panasonic.co.th/