ก.พ.รับสมัครทุน UIS ปี 2561

ทุน uis

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง (UIS)

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2561 (ทุน UIS) จำนวน 33 หน่วย รวม 43 ทุน

การกำหนดช่วงเวลาการให้ทุน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้าย จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี
ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทใน หรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไข ที่ ก.พ. กำหนด โดยภายหลังสำเร็จการศึกษา ต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ

เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2560 ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://uis.ocsc.go.th

ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://uis.ocsc.go.th

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบหรือปัญหาอื่น สามารถติดต่อได้ที่ 02-547-1910, 1911, 1955
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น