งาน Science and Technology Job Fair 2018

งาน Science and Technology Job Fair 2018

วันที่ 12 มีนาคม 2561 หัวข้อเรื่อง

“ภาพรวมทุนการศึกษา โดย สวทช. /โอกาสการรับทุนการศึกษา หลักสูตรพิเศษ โดยความร่วมมือของ สวทช. และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น “TAIST Tokyo Tech” ไม่ยากอย่างที่คิด” (10.00 – 11.00 น.)
โดย คุณสุทิศา อภิสิริเดช ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช.
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ โอภาประกาศิต
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)

“ศึกษาต่อ สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักรมีอะไรดี? ยากมั้ย? เตรียมตัวอย่างไร? เตรียมตัวเมื่อไหร่?” (11.00 – 12.00 น.)
โดย คุณฉัตรแก้ว จุฑาชาลาทิพย์ จาก BRIT-Education UK

และหัวข้อ
“นักวิทย์วิเคราะห์ตนเอง หางานที่ใช่ด้วยแบบทดสอบ บุคลิกภาพ MBTI” (13.00 – 15.00 น.)

โดย อาจารย์ วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช
Certified MBTI Practitioner 2010, Enneagram Trainer, Accredited Enneagram Teacher (IEA).

วันที่ 13 มีนาคม 2561 หัวข้อเรื่อง

“ภาพรวมทุนการศึกษา โดย สวทช. /โอกาสการรับทุนการศึกษา หลักสูตรพิเศษ โดยความร่วมมือของ สวทช. และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น “TAIST Tokyo Tech” ไม่ยากอย่างที่คิด” (10.00 – 11.00 น.)

โดย คุณสุทิศา อภิสิริเดช ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา การินทร์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

“รู้ลึก รู้จริง ข้อมูลโดนๆ ศึกษาต่อไอร์แลนด์ หรือออสเตรเลีย มีอะไรดี? (11.00 – 12.00 น.)

โดย คุณปรานี ทั่งพิทักษ์ไพศาล จาก Further Education Co., Ltd.

และหัวข้อ
“วางแผนพิชิต(งานในฝัน) Career Planning and Job Search Preparation” (13.00 – 15.00 น.)
โดย คุณ ชุติพงษ์ เบญจสัตย์กุล, Consultant, iTalent (Thailand) Co., Ltd.

ที่มาของแหล่งข้อมูล

งาน Science and Technology Job Fair 2018