SCGให้ทุนเรียนฟรี 5 ปี กว่า 400 ทุน

ทุนอาชีวะ SCG
“มูลนิธิเอสซีจี” เปิดรับสมัครนักเรียนทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ เรียนดี รับทุนฟรี 5 ปี โอกาสดีของคนอาชีวะ

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญชวนน้องๆ ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจศึกษาต่อสายอาชีวะ และสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 1 ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาบริการ และสาขาเกษตรกรรม มาสมัครขอรับทุน ภายใต้โครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” โดยมูลนิธิเอสซีจี โดยทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 5 ปีเต็ม จำนวน 400 ทุน พร้อมรับโอกาสสุดพิเศษระหว่างเป็นนักเรียนทุนในการเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลาย ที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะฝีมือ พัฒนาศักยภาพที่มีในตัวน้องๆ ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เพื่อให้น้องๆ เติบโตเป็นคนเก่งและดี เป็นอาชีวะฝีมือชนคนคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

– ทุนการศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษาละ 20,000 บาท เมื่อจบการศึกษาในแต่ละปี พิจารณาให้ทุนตามผลการเรียน ดังนี้
– เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไปจะได้รับทุน 20,000 บาท/ปี
– เกรดเฉลี่ย 2.5 – 2.69 จะได้รับทุน 15,000 บาท/ปี
– เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.5 มูลนิธิฯ จะยกเลิกการให้ทุน โดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

2. ในกรณีศึกษาต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เป็นทุนต่อเนื่องจาก ปวช. โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ปวช.1-3 ดังนี้
– เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป จะได้รับทุน 25,000 บาท/ปี
– เกรดเฉลี่ยน 2.5 – 2.69 จะได้รับทุน 20,000 บาท/ปี
– เกรดเฉลี่ยนต่ำกว่า 2.5 มูลนิธิฯ จะยกเลิกการให้ทุน โดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครขอรับทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ สามารถดูกติกาเงื่อนไขการสมัคร พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.scgfoundation.org
โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 8 มิถุนายน 2561 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2586 1475, 0 2586 5506 หรือ Fan Page Facebook อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ