SCGให้ทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

มูลนิธิเอสซีจีชวนน้องๆ ที่จบ ม.3 มาเรียนฟรี 5 ปี กับทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’

มูลนิธิเอสซีจีเชิญชวนน้องๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ผู้สนใจเรียนต่อสายอาชีวะ ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มาร่วมเป็นนักเรียนทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ โดยมูลนิธิเอสซีจี โดยทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาการขาดเคลนแรงงานวิชาชีพในระดับอาชีวะศึกษาจำนวนมาก
มีข้อมูลยืนยันจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ระบุว่า ปัจจุบันมีความต้องการแรงงานคุณภาพสายอาชีพมากถึงปีละกว่า 500,000 คน ทั้งนี้ ตามแนวทางการพัฒนากำลังคนหรือการปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้นั้น จะต้องมีการสร้างแรงงานรุ่นใหม่ในระดับอาชีวะศึกษาถึง 1.99 ล้านคน อย่างไรก็ตาม มูลนิธิเอสซีจีเชื่อมั่นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนย่อมมีรากฐานมาจากการพัฒนา ‘คน’  เมื่อคนมีความสามารถ มีความชอบ มีความถนัดที่แตกต่างกัน เราจึงต้องมุ่งมั่นส่งเสริมไปให้ถูกทาง เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครขอรับทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ โดยมูลนิธิเอสซีจี  สามารถเข้าไปดูกติกาเงื่อนไขการสมัครพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.scgfoundation.org/

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 586 1475, 02 586 5506