ศอ.บต. & CPALL ให้ทุนเยาวชนชายแดนใต้ ระดับ ปวช.-ป.ตรี กว่า 200 ทุน

ทุนการศึกษา ซีพีออลล์ 200 ทุน ชายแดนใต้
ศอ.บต. ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครทุน ซีพี ออลล์ ระดับ ปวช. และปริญญาตรี รวม 200 ทุน วันนี้ถึง 6 มีนาคม 61
นางสุมาลี ลีม๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขอรับทุนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา แก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุน ซีพี ออลล์) เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในลักษณะของหลักสูตรการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนภาคปฏิบัติ (Work-based Learning) ซึ่งเมื่อเยาวชนจบการศึกษาแล้วมีงานรองรับได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศอย่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ทำให้เยาวชนสามารถสร้างตนเอง สร้างครอบครัวและสังคม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขต่อไป

สำหรับปีการศึกษา 2561 นี้ ซีพี ออลล์ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 100 ทุน และระดับปริญญาตรี จำนวน 100 ทุน โดยให้เยาวชนสามารถเลือกสถานที่เรียนได้ตามความสะดวกตามที่ได้ประกาศไว้ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และระดับปริญญาตรี คือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ ทางโครงการได้จัดหาตำแหน่งงานให้เมื่อเยาวชนได้สำเร็จการศึกษาในแต่ละปี โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีภูมิลำเนา (ทะเบียนบ้าน) และสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา, สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัด, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จังหวัดนราธิวาส, วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนอุ่นใจ 1880 ฟรี 24 ชั่วโมง หรือ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. หมายเลขโทรศัพท์ 0-7320-3883 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sbpac.go.th