ศอ.บต. เปิดรับสมัครทุนซีพี ออลล์ กว่า 400 ทุน

ทุนการศึกษา cpall ศอ.บต.
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพ แก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครทุน

1.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 200 ทุน
คุณสมบัติ
-ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
-ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ณ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
-อายุ 15-18 ปี
-ศึกษาสายอาชีพในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 50 ทุน
คุณสมบัติ
-ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
-ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา และวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
-อายุ 18-22 ปี
-ศึกษาสายอาชีพในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

3.ปริญญาตรี จำนวน 150 ทุน
คุณสมบัติ
-ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
-ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ณ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
-อายุ 18-24 ปี
-ศึกษาสายอาชีพในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และสาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับทุนการศึกษา 2562 ณ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่