ทุนวิจัย PHC Siam Mobility Grant ปี 2020

ทุนวิจัย Franco-Thai
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2564
โดยโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศสเป็นจำนวนไม่เกิน 150,000 บาทต่อโครงการต่อปี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี)

ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนจำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 6 ชุด)

ไปยัง นางวัลคุ์วดี เซอร์ฮุส สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยจะยึดเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

รายละเอียดโครงการและใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code หรือลิงค์ด้านล่าง หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อผู้ประสานงาน (วัลคุ์วดี) ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 026105395 ในวันและเวลาราชการ

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา