LIFE CHANGING PROGRAM ทุนเปลี่ยนชีวิต ติวเข้าเรียนมหา’ลัย

โครงการ

LIFE CHANGING PROGRAM ทุนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 2 โดย Learn Corporation สนับสนุนคอร์สเรียนและการแนะแนวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพื่ออนาคตที่สดใสสำหรับเยาวชนวัยมัธยมปลายทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์

สนับสนุนเยาวชนไทยที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและความฝัน ด้วยการกระจายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ให้เข้าถึงเยาวชนที่ต้องการโอกาสและทุนทรัพย์อย่างเท่าเทียม สานต่อเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประเทศ เพื่อความสุขและความสำเร็จอย่างยั่งยืน

การให้ทุนฯ*

• คอร์สเรียนจาก OnDemand, DA’VANCE, FAROSE และการแนะแนวการศึกษาจาก TCASter
• อุปกรณ์การเรียน (พิจารณาตามความเหมาะสม)
• การแนะแนวทางศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และอาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้รับทุนฯ

• เยาวชนไทยที่ศึกษาอยู่ในระดับ ม. 4, ม. 5 หรือ ม. 6 หรือเทียบเท่า
• มีความเป็นผู้นำ มีจิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและส่งต่อสิ่งดีๆให้ผู้อื่น
• มีความจำเป็นต้องการการสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
• มีคะแนนเรียนในเกณฑ์ดี (GPA 3.00 ขึ้นไป)
• มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน

ระยะเวลาการให้ และรับทุนฯ

วันนี้ – 31 ต.ค. 2564

ขั้นตอนการขอทุนฯ

  1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ลิงก์ สมัครทุนเปลี่ยนชีวิต คลิกที่นี่ 
  2. ส่งหลักฐานยืนยันการขอรับทุนฯ ที่อีเมล [email protected]
  3. แอด Line Official: @LC_LCP 

เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาใบเกรดเฉลี่ยภาคเรียนล่าสุด
4. ลิงก์เอกสารรับรอง (นักเรียนที่กำลังเรียนม.4-ม.6 ให้คุณครูลงชื่อรับรอง, นักเรียนที่จบม.6 แล้ว ให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรอง)
5. เอกสารประกอบรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
– หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (ถ้ามี)
– หลักฐานการกู้ยืม (ถ้ามี)
– เอกสารการจ่ายภาษีเงินได้ (ถ้ามี)

หากนักเรียนเข้าเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางโทรศัพท์หรือทาง Line ภายใน 7 วัน หลังจากส่งเอกสารการสมัครครบถ้วน

*ทุนฯ ที่ได้รับ เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดโครงการฯ และขอสงวนสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในภาคเรียนปัจจุบันเท่านั้น ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในภาคเรียน หรือปีการศึกษาถัดไปได้

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา