I-TIM มอบทุนการศึกษา 100% หลักสูตร Diploma Program

สถาบันไอทิมให้ทุนการโรงแรม
สถาบันไอทิมร่วมกับสถานประกอบการมอบทุนการศึกษา 100%  รุ่น มกราคม 63

เพื่อสนับสนุนนักศึกษาไทย และต่างประเทศ ที่เรียนดี บุคลิกภาพดี มีความสามารถ และเหมาะสมกับงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หลักสูตร : วุฒิบัตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ระยะเวลา : 2 ปี

จำนวนทุน : 2 ทุน (นักศึกษาชาย 1 ทุน และนักศึกษาหญิง 1 ทุน)

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษา

1. อายุ 18-28 ปี

2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่า หรือสูงกว่า

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 (GPA 2.50)

4. บุคลิกภาพดี (ส่วนสูง ผู้ชายไม่ต่ำกว่า 170 ซม. และผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง)

5. ระดับภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

1. ผ่านการทดสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ จากสถาบัน

2. ผู้รับทุนได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน 100% ตลอดหลักสูตร

3. ผู้รับทุนต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ยูนิฟอร์ม ค่าประกันอุบัติเหตุ และอื่นๆ ดังนี้

3.1 ชั้นปีที่ 1 ชำระจำนวน 15,000 บาท

3.2 ชั้นปีที่ 2 ชำระจำนวน 10,000 บาท

(หมายเหตุ: ผู้รับทุนที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว จำนวนปีละ 38,000 บาท)

4. ในระหว่างการรับทุนผู้รับทุนต้องรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีคะแนน ความประพฤติ ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน ในทุกชั้นปี

5. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบันอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับทุนทันที และต้องชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมด

6. ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสถาบันเป็นอย่างดี ทั้งในระหว่างศึกษาและ จบการศึกษาไปแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี

7. ผู้รับทุนต้องฝึกงานในสถานประกอบการที่สถาบันกำหนดเท่านั้น

8. ผู้รับทุนต้องมีผู้รับรองความประพฤติที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป

9. ผู้สมัครสอบคัดเลือกกรุณาเตรียมแฟ้มสะสมผลงานมาเพื่อประกอบการพิจารณาในการสัมภาษณ์ด้วย

กำหนดการรับสมัครทุน

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562  เวลา 17.00 น.   ปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563   เวลา 09.00 น.   สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563   เวลา 15.00 น.   ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563   เวลา 09.00 น.   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา