ทุน Inspire 2017

ทุน inspire

ทุน Inspire!

ทุน Inspire! ให้โอกาสนักเรียนไทย ได้ไปสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิต และเรียนในโรงเรียนประจำและวิทยาลัยชั้นนำ ของสหราชอาณาจักรเป็นเวลาถึง 2 สัปดาห์ – 2 ปี จัดขึ้นเพื่อเป็นการมอบโอกาสให้นักเรียนไทย ได้เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เปิดให้สำหรับนักเรียนไทยอายุระหว่าง 10-16 ปี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียน และวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

• กำลังศึกษาและอาศัยอยู่ในประเทศไทยคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

• ยังคงมีสถานะเป็นนักเรียน ณ วันที่ประกาศผลทุนการศึกษา

• มีหรือสามารถมีหนังสือเดินทาง

• สามารถเดินทางไปสหราชอาณาจักรในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกับทางโรงเรียนโดยไม่มีผู้ปกครองได้

• ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่ส่งผลระหว่างการศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร

• มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่โรงเรียนเจ้าของทุนต้องการ

ระเบียบการแข่งขัน

• สุนทรพจน์ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็น ภาษาอังกฤษ

• เนื้อหาของสุนทรพจน์ต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนดและใช้ภาษาเหมาะสม

• ไฟล์ที่ส่งประกวดจะต้องเป็นไฟล์วิดิโอเสียงชัดเจน เป็นไฟล์วิดิโอในรูปแบบของ MP4 หรืออื่นๆ*

• ผู้สมัครขอรับทุนต้องเตรียมบทสุนทรพจน์ด้วยตนเอง และบทสุนทรพจน์นั้นต้องไม่เคยส่งประกวดหรือได้รับรางวัลจากการแข่งขันใดมาก่อน

• บริติช เคานซิลสงวนสิทธิ์ในการเก็บวิดิโอที่ส่งเข้าประกวดและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์วิดีโอเหล่านั้นสามารถนำวิดิโอไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องบอกผู้ประกวดล่วงหน้า

• การตัดสินของกรรมการถือเป็นยุติและไม่สามารถอุทธรณ์ได้

เงื่อนไขอื่น ๆ

• วิดีโอที่ส่งมา ถือเป็นทรัพย์สินของ บริติช เคานซิล

• นักเรียนที่ได้รับทุนสามารถเดินทางไปเรียนในช่วงที่ทางโรงเรียนแนะนำเท่านั้น เว้นแต่ได้นับการอนุญาตจากทางโรงเรียน

• ทุนการศึกษาบางทุนอาจไม่มีผู้ได้รับเลือกให้ได้รับทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินของโรงเรียนและวิทยาลัยที่ให้ทุน

• ทุนการศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน/ ทรัพย์สิน/หรือบริการใด ๆ และ ไม่สามารถมอบหรือโอนให้ผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดๆ

• บริติช เคานซิลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• บริติช เคานซิลไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้

• ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการยื่นขอวีซ่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในทุนเอง

ระยะเวลาการสมัครและส่งวิดิโอสุนทรพจน์ 

วันนี้ – 24 พฤศจิกายน 2560

ที่มา https://www.britishcouncil.or.th/inspire-scholarship