ทุน DIES Training Courses

ทุนสนับสนุนการฝึกอบรม #DIES Training Courses สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆในมหาวิทยาลัย โดยหัวข้อหลักในการอบรมได้แก่ Project Management, Innovation Management และ Internationalisation เพื่อพัฒนาการบริหารงาน พัฒนาบุคลากร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

โครงการอบรมนี้ได้รับความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมนี ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย (การอบรมจะมีขึ้นในประเทศไทยและมาเลเซีย)

ผู้สมัครควรมีอายุระหว่าง 30 – 45 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี และดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานในมหาวิทยาลัยมาไม่เกิน 4 ปี

ปิดรับสมัครวันที่ 2 มีนาคม 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://uol.de/fileadmin/user_upload/unilead/bilder/Call_UNILEAD_South_East_Asia_2020.pdf

แหล่งขอมูลทุนการศึกษา