โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ หลักสูตร Basic Nutrition and Culinary Arts

โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ
ฟรี..อบรมไม่มีค่าใช้จ่ายโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) เปิดรับสมัคร หลักสูตร Basic Nutrition and Culinary Arts (นักโภชนาการและศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน)
โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) ได้ริเริ่มโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สํารวจและผลิตจํากัด ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science” “สนุกวิทย์พลังคิด เพื่ออนาคต” ระยะที่ 2 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาแก่ เยาวชนที่ขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีความความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสม พร้อมก้าวทันโลกอาชีพในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดการจ้างงาน เน้นการสร้างการมีส่ วนร่วมของผู้ประกอบการ ชุมชน องค์กรภาคสังคม และหน่วยงานทางการศึกษา

โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ (STEM Career Academies) เปิดรับสมัคร หลักสูตร Basic Nutrition and Culinary Arts (นักโภชนาการและศิลปะการประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน อบรมและพัฒนาวิชาชีพ โดยเชฟผู้มีประสบการณ์ สานฝันและปันโอกาศให้กับน้องๆที่มีใจรักในด้านการทำอาหารสู่อาชีพที่โลกยุคใหม่ต้องการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ช่องทางการติดต่อ

LINE OA : @STEMchefAcademy
E-mail : [email protected]
06-6115-8786
#stemcareeracademies
#stemchefacademy

https://www.facebook.com/STEMChefAcademy/