เปิดสอบภาค ก. ของ ก.พ. ประจำปี 2561

สอบภาค ก. กพ. ปี 2561

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง

โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 9-29 มีนาคม 2561

ประตูบานแรกในการเข้าสู่การเป็นข้าราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่