โรงพยาบาลลาดพร้าวให้ทุนชั้นประถม

ทุนมูลธิโรงพยาบาลลาดพร้าว

มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมกับ รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล อาจารย์ประจำศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเยาวชน โดยมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล จากโรงเรียนต่างๆ ที่ผ่านการประเมินความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

มูลค่าทุนการศึกษา

จำนวน 3 ทุน ทุนละ 800,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุ 6-7 ปี นับถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล 3

รับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lbs.ac.th/