ทุุนฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

ทุุนไปฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

กรมการจัดหางาน (กกจ.) ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับทุุนไปฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น

การเปิดรับ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 -25 กันยายน 2558 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น

ตำแหน่งที่เปิดรับ
เปิดรับในตำแหน่งคนงานทั่วไป รับเฉพาะเพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา
-ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
-พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมาย
-มีสายตาปกติ
-ไม่มีรอยสัก
-ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้วีซ่า “Technical Intern” มาก่อน
-ไม่เป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
-ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยทำงานหรือเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ
-ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทาง
-ไม่เคยทำงานในญี่ปุ่นโดยแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
-ใบสมัครสอบคัดเลือก พร้อมกรอกระยะเวลาที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค แบ่งเป็น ระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปี
– บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน
-หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด
-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
-ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ และไม่บอดสี
-ประวัติส่วนตัว ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

ระยะเวลาฝึกและค่าตอบแทนที่ได้รับ
1.องค์กร IM ประเทศญี่ปุ่นจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
2.องค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น กำหนดเวลาฝึกงานสูงสุด 3 ปี
-เดือนแรกได้เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน และองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 12 หรือเดือนที่ 36 ผู้ฝึกปฏิบัติงานจะฝึกภายใต้กฎหมายภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานญี่ปุ่น
-ฝึกครบ 1 ปีจะได้เงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 200,000 เยน
-ครบ3 ปี จะได้เงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน

การสมัคร
สามารถสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

ข้อมูลเพิ่มเติม

Click to access 20150831_register_IM4th.pdf