ทุน 2020 Fulbright Teaching Excellence & Achievement Program

ทุน 2020 Fulbright Teaching Excellence
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้ประกาศให้ทุน “2020 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)” ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 ทุน สำหรับครู/อาจารย์ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงกลุ่มการศึกษาพิเศษ (Special Education) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหาร ณ สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2563

คุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไข

1. สัญชาติไทย
2. มีอายุไม่เกิน 50 ปี
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
4. เป็นครู/อาจารย์ที่สอนในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงกลุ่มการศึกษาพิเศษ (Special Education) ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ทั้งก่อนไปและหลังจากเสร็จสิ้นการรับทุน
5. มีประสบการณ์การสอน 5 ปีขึ้นไป
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือในระดับที่สื่อสาร ร่วมกับอาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อทำกิจกรรมทางการศึกษาได้

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fulbrightthai.org และยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://oas.irex.org/fulbrighttea ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์และส่งเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไปยังมูลนิธิฟุลไบรท์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 โดยหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณชีวรัตน์ แก้วแสงขวัญ ได้ที่หมายเลข 0 2285 0581-2 ต่อ 107 หรืออีเมล [email protected]