ทุนวิจัย โครงการ Newton Fund

ภาพจาก โครงการทุน Newton Fund

โครงการทุน Newton Fund เป็นโครงการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักรมูลค่ากว่า 375,000,000 ปอนด์ ระยะเวลา 5 ปี และได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557

Newton Fund เป็นโครงการที่จะสามารถใช้ศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมของสหราชอาณาจักรในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้กับประเทศพันธมิตรโดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการวิจัยที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความร่วมมือและโอกาสทางการค้าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

บริติช เคานซิลประเทศไทยเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการทุน Newton Fund

โครงการต่างๆภายใต้ Newton Fund ที่ดำเนินการโดยบริติช เคานซิลมีดังนี้

– Researcher Links
– Institutional Link
– PhD Placement
– Professional Development and Engagement
– STEM Education
โดยโครงการวิจัยมุ่งเน้นในสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการพัฒนาของประเทศไทย อันได้แก่

1. สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิศวกรรม
5. เกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร
6. สุขภาพ และการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากร

นับตั้งแต่ปีแรกที่ดำเนินโครงการ เราสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมากกว่า 70 สถาบัน อาทิ University of Manchester กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ Imperial College London กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการดำเนินการโครงการ Newton Fund เป็นต้น และมีผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคโนโลยีด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นต้น

เปิดรับสมัครทุนวิจัย

 • Open Call: เปิดรับข้อเสนอโครงการ Researcher Links Travel Grant 2015/16
  บริติช เคานซิลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ Researcher Links ปีค.ศ. 2015/16
  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2558 (เวลา 22.00 น.) 
  สำหรับใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ลิงค์นี้
 • Open Call: PhD Placement สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
  บริติช เคานซิลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุน PhD Placement
  ทุนสำหรับนักศึกษา ลิงค์นี้
  ทุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ลิงค์นี้
 • Open Call: Institutional Links
  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2558 (เวลา 22.00 น.)
  กรุณาไปที่ลิงค์นี้
 • Open call: ผู้เข้าร่วม Researcher Links Workshop
  เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม Researcher Links Workshop
  กรุณาไปที่ลิงค์นี้
 • Open call: Professional Development Programme
  เปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นกลางเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการงานวิจัย
  กรุณาไปที่ลิงค์นี้
  เปิดรับสมัคร
  เจ้าหน้าที่ผู้ประสานโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงานทุนวิจัย
  กรุณาไปที่ลิงค์นี้

ที่มา http://www.britishcouncil.or.th