ทุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students) ปี 2558

ทุนญี่ปุ่นศึกษา

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ได้เปิดให้นักศึกษาไทยได้สมัครชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Japanese Studies Students เป็นเวลา 1 ปี โดยเริ่มในเดือนตุลาคม 2015

จุดประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้นักศึกษาไทยไปเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่น โดยโครงการนี้จะเปิดให้สมัครทุกปี ปีละประมาณ 6 ทุน โดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วมตลอดโครงการ

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
– มีสัญชาติไทย
– อายุ 18-29 ปี
– กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หรือ 3
– เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก
– มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
– มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

เพื่อนๆ ที่สนใจทุนนี้สามารถสมัครได้ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2015 ( 3 วัน เท่านั้น)  ที่สถานทูตญี่ปุ่น โดยจะมีการสอบข้อเขียน ภาษาญี่ปุ่นใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2015 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 มีนาคม 2015

 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Japan Information Service, Embassy of Japan
177 Witthayu Road, Lumpini
Patumwan, Bangkok 10330
Tel:0-2696-3000,0-2696-3004
(Ms.Oranat Boonviriyalai and Ms.Supatra Pothong)
Fax: 0-2207-8512

ที่มา : http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm