นักเรียนฐานะยากจนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 […]