กมล สันติพจนา นักกีฬาหมากล้อมชาวไทย ฝีมือ 5 ดั้ง คว้าอั […]