ก.ศึกษาฯ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน กว่า 7,000 คน

กระทรวงศึกษารับนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน กว่า 7,000 คน

โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน ปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ (มีรายได้ช่วงปิดภาคเรียน)

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาสู่การประกอบอาชีพในอนาคต เกิดค่านิยมในการทำงานที่พึงประสงค์และมีพฤติกรรมท่าร้างสรรค์ของสังคม มีระเบียบ วินัย รวมทั้งมีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียนโดยหน่วยงาน สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างอาชีพร่วมกับนักเรียน นักศึกษาที่เกิดคุณค่าและพัฒนาสู่อาชีพที่ยั่งยืน

เป้าหมาย
สร้างประสบการณ์การทำงานให้นักเรียน นักศึกษาอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่กำลังเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาถึงปริญญาตรีทั่วประเทศ ประมาณ 7,326 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา จำนวนไม่ต่ำกว่า 7,000 คน ขึ้นไปได้รับประสบการณ์เกิดทักษะใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้ของตนเองและครอบครัว เกิดความรับผิดชอบ รู้คุณค่าของเงินและเวลารวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมพึ่งตนเอง
2. ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ได้รับประโยชน์จากการทำงานของนักเรียน นักศึกษา

การรับสมัคร
ขึ้นอยู่กับแต่ละส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.moe.go.th