การแข่งขันพัฒนาเกม ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท

Good Game Developer Projects 2012
Good Game Developer Projects 2012
 
แนวความคิดโครงการ
โครงการ Good Game Developer Projects 2012 สานฝันนักพัฒนาเกมสู่มืออาชีพ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด และ มหาวิทยาลัยรังสิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ ให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้ สนใจการพัฒนา โดยจัดการแข่งขันประกวดพัฒนาเกม ซึ่งเป็นการให้นักพัฒนาร่วมกันสร้างสรรค์เกม พร้อมกับผลิตผลงานเกมอย่างมีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล ให้สามารถออกสู่อุตสาหกรรมเกมทั้งภายในประเทศและตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิรายละเอียดโครงการ
จัดการสัมมนาอบรมให้ความรู้ พร้อมจัดการประกวดแข่งขันด้านการพัฒนาเกมออนไลน์ ชิงเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 500,000 บาท และโอกาสได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จากัด โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวจะเข้ามามีส่วนในการพัฒนาเกมต่างๆในอนาคต พร้อมกับเกมได้ออนไลน์ให้คนทั่วไปได้เข้ามาเล่นจริงๆ พร้อมกันนี้ทาง True Digital Plus ก็จะสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้
• Marketing
• Service Team / Support Team (Call Center)
• Billing System
• Server วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในด้านการพัฒนาเกมของ ผู้ร่วมโครงการ
2. เพื่อเป็นเวทีให้กับนักพัฒนาได้แสดงความสามารถพร้อมกับสนับสนุนให้มีนัก พัฒนาหน้าใหม่เกิดขึ้นในวงการพัฒนาเกมไทยและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ ที่สนใจ
3. เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาเกมของคนไทยให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันระดับนานา ชาติได้ระยะเวลาของโครงการ
เริ่ม 6 มิถุนายน 2555 – 16 กุมภาพันธ์ 2556

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
• นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป หรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาเกมออนไลน์
• ไม่จำกัดอายุ
• ไม่จำกัดการศึกษา
• เป็นผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น*
หมายเหตุ: * เฉพาะหัวหน้าทีมเท่านั้น

ลักษณะการประกวด
1. แข่งขันเป็นทีม โดยหนึ่งทีมมีสมาชิกได้ 1-8 คน
2. แต่ละทีมสามารถมีที่ปรึกษาหรือไม่ก็ได้
3. การแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ
3.1 รอบคัดเลือก : ขั้นการผลิต Game Design and Development Plan
3.2 รอบตัดสิน : ขั้นพัฒนาเกม เพื่อให้สามารถใช้งาน และสร้างรายได้
ทีมที่เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้คิดและพัฒนาเกมด้วยตัวเอง

รางวัล
รอบคัดเลือก
ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับเงินทีมละ 50,000 บาท เพื่อนาไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาเกม พร้อมโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด และผลงานได้นำมาเปิดให้บริการจริง
หมาย เหตุ: โดยในกรณีที่ทีมที่ผ่านเข้ารอบไม่สามารถต่อยอดพัฒนาเกมให้เสร็จสมบูรณ์จนถึง รอบตัดสินได้ ลิขสิทธิ์งานทั้งหมดจะตกเป็นของบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จากัด โดยทางบริษัทฯ สามารถนาผลงานนั้นไปพัฒนาต่อยอดได้

รอบตัดสิน

ประเภทรางวัล จำนวนรางวัล รายละเอียดรางวัล
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท และประกาศนียบัตร
พร้อมโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด
และผลงานได้นำมาเปิดให้บริการจริง
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท และประกาศนียบัตร
พร้อมโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด
และผลงานได้นำมาเปิดให้บริการจริง
รางวัลพิเศษจาก GGDP 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 200,000 บาท และประกาศนียบัตร
พร้อมโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด
และผลงานได้นำมาเปิดให้บริการจริง

วิธีการสมัคร
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวดผ่านทางเว็บไซต์ www.ggdp.in.th โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมกับส่งหลักฐานตามที่ระบุไว้ให้ครบถ้วนตามที่กำหนด

กติกาและเงื่อนไขการประกวด
1. 1 ทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันได้ 1 ผลงาน
2. ผู้สมัครทุกท่านจะต้องเข้าทำเวิร์คช็อปของโครงการในวันที่ 7 กรกฎาคม 2555*
3. เกมที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วจะต้องสามารถเล่นผ่าน Web Browser ได้ ไม่ว่าจะเป็นบนเครื่อง PC / Smart Phone หรือ Tablet)
4. ภาพและเสียงที่นำมาใช้ประกอบในการพัฒนาจะต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของทีมผู้เข้าประกวด
5. แนวความคิดหรือผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด ใดๆมาก่อน
6. การออกแบบต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ คัดลอก หรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น
7. เอกสารหรือผลงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ คณะกองประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาผลงาน
8. ผลงานที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะถูกนำไปจัดแสดงโชว์โดยบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด
9. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดแข่งขัน ทางทีมงานกองประกวดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืน ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม
10. ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้สร้างสรรค์ โดยคณะทีมงานกองประกวดมีสิทธิ์ในการนำออกเผยแพร่ได้ทุกกรณี โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
11. ในกรณีที่ทีมที่ผ่านเข้ารอบไม่สามารถต่อยอดพัฒนาเกมให้เสร็จสมบูรณ์จนถึงรอบ ตัดสินได้ ลิขสิทธิ์งานทั้งหมดจะตกเป็นของบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด
โดยทางบริษัทฯ สามารถนำผลงานนั้นไปพัฒนาต่อยอดได้
12. ผลงานเกมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ขอให้สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานเกมเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ก่อนผู้อื่นแต่ เพียงผู้เดียว
ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ วันประกาศผลรอบคัดเลือก
13. กรณีทีมที่เข้าประกวดทำผิดกติกาหรือเงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ทีมดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งไม่ทราบ ล่วงหน้า
14. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
    หมายเหตุ: * กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมเวิร์คช้อปได้ ให้แจ้งต่อคณะทีมงานกองประกวดภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยคณะทีมงานจะทำการพิจารณาเป็นกรณีไป

เงื่อนไขรูปแบบและลักษณะของตัวเกมที่กำหนด

No. Topic Detail
1 Server System Web + PHP 2 เครื่อง และ my SQL 1 เครื่อง
2 Platform Game Web Base
3 Social Network Feature Facebook
4 Selling Model Free to Play / Item Selling

ขั้นตอนการประกวด
     1. การรับสมัคร ทางโครงการเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2555 – 4 กรกฎาคม 2555 โดยสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.ggdp.in.th
2. รอบการประกวด การประกวดจะถูกแบ่งออกเป็น 2 รอบ

2.1 รอบคัดเลือก Game Design and Development Plan : ทีมที่เข้าประกวดต้องเตรียมเอกสารซึ่งจะต้องมีหัวข้อครบถ้วนตามที่กองการ ประกวดได้กำหนดไว้
โดยนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในลักษณะ Commentator โดยใช้เวลาในการนำเสนอผลงานทีมละไม่เกิน 15 นาทีดังนี้
1) พรีเซ้น 5 นาที
2) ถามตอบ และคอมเม้น 10 นาที
หมายเหตุ: กรณีที่ทีมใดมีการใช้ VDO พรีเซ้น โดยความยาวของ VDO นั้นจะต้องไม่เกิน 3 นาที จากเวลาพรีเซ้นทั้งหมด

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
• แนวความคิดและการสร้างสรรค์
• รูปแบบและเนื้อหาของเกม
• วิธีการและเทคนิคที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาเกม
• แผนการอัพเดท แผนธุรกิจ และวิธีการสร้างรายได้
• ความพร้อมในการพรีเซ็น โดยสามารถทำตามกติกาและเงื่อนไขที่กองประกวดได้กำหนดไว้
ภายหลังเสร็จสิ้นการนำเสนอครบทุกทีม คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินผลในรอบคัดเลือก
และประกาศผลทีมที่เข้ารอบผ่านทางเว็บไซต์ www.ggdp.in.th ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
2.2 รอบตัดสิน : ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะต้องทำการพัฒนาต่อยอดผลงาน ให้สามารถใช้งานจนเปิดบริการได้จริง (เล่นได้จริง)
โดยคณะกรรมการจะทำการพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้พร้อมทั้งเปิดให้ กับบุคคลทั่วไปได้เข้ามาร่วมทดสอบเกม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาผลการตัดสินของคณะกรรมการ
              คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
• จำนวนผู้เล่น
• ระยะเวลาในการเล่นเกม
• สถิติการใช้เงิน DE* ในเกม
• กระแสตอบรับจากผู้เล่น
• การดูแล และแก้ไขปัญหาให้กับผู้เล่น
หมายเหตุ: * คือ ชื่อที่ใช้เรียกแทนนามสกุลของเงินส่วนกลางที่ใช้จ่ายภายในเกม

     3. การส่งผลงาน
         3.1 การส่งผลงานรอบคัดเลือก ทีมผู้ประกวดทำการส่งผลงานภายวันที่ 6-10 สิงหาคม 2555
โดยการอัพโหลดไฟล์งานผ่านทางเว็บไซต์ www.ggdp.in.th โดยรูปแบบเอกสารไฟล์ต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น
3.2 การส่งผลงานรอบตัดสิน ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมดจะต้องทำการอัพโหลดเกมขึ้นเซิร์ฟเวอร์ที่ทางคณะกอง ประกวดได้เตรียมไว้ภายในวันที่ 22-25 ธันวาคม 2555

การประกาศผล
1. รอบคัดเลือก Game Design and Development Plan
ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ www.ggdp.in.th ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
2. รอบตัดสิน
ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ www.ggdp.in.th และทำพิธีมอบรางวัลพร้อมประกาศณียบัตร ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

ที่มา http://www.ggdp.in.th/GGDP_Detail.aspx

Add a Comment