ธ.กรุงไทย รับสมัครทุนปริญญาโทต่างประเทศ

บมจ.ธนาคารกรุงไทยรับสมัครผู้เข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2558
ด้วย บมจ. ธนาคารกรุงไทยธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นวิสัยทัศน์ของการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ( Growing Together ) มีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างทุนทางปัญญาและมุ่งสร้างคุณภาพสังคมที่ดีขึ้น ธนาคารจึงมีแผนในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะก้าวไปกับธนาคารอย่างมีคุณภาพและมั่นคง จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2558

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 มีนาคม 2558

ทุนที่รับสมัคร

ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ตามที่ธนาคารกำหนดในสาขาวิชาดังนี้

1. Master of Business Administration หรือ MSc ด้าน Finance / Marketing
2. ด้าน Accounting
3. ด้าน Risk Management
4. ด้าน Financial Engineering
5. ด้าน Human Resource
6. ด้าน Management Information System ( MIS )
7. ด้าน Operation Research
8. ด้าน Economics
9. ด้าน International Business
10. ด้าน Banking and Financial Law

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีอายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร
2. ผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ ประเภทที่ 3 ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
3. ระยะเวลาการศึกษาต่อจะต้องไม่เกิน 2 ปี หรือตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. ถือสัญชาติไทย ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
5. ไม่เคยได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนฯ มาก่อน
6. ไม่เคยได้รับทุนในระดับปริญญาโททุกสาขาของบมจ.ธนาคารกรุงไทย มาก่อน
7. มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
9. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ktb.co.th