กรุงเทพประกันชีวิตให้ทุนปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ

ทุนการศึกษาปริญญาโทกรุงเทพประกันชีวิต

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ในการพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพ และคุณภาพ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ จะให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน และบุคคลภายนอก จำนวน 4 ทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประเภทของทุน
1.1 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ จำนวน 2 ทุน
– หลักสูตรภาษาไทย สาขาวิชาการประกันภัย สาขาวิชาบัญชี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ และสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
– หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการเงิน
– สถาบันการศึกษาที่พิจารณาให้ทุน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เฉพาะสาขาบัญชี) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
1.2 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 2 ทุน
– สาขาวิชาที่พิจารณาให้ทุน คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย สาขาวิชาการบริหารความเสี่ยง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการเงิน
– สถาบันการศึกษาที่พิจารณาให้ทุน คือ มหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใน 100 อันดับจากการจัดอันดับ World’s Best University โดย U.S.News หรือ The World University Ranking โดย Time higher education

2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
2.1 พนักงาน
– อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
– กรณีพนักงานขอทุนการศึกษาภายในประเทศหลักสูตรภาษาไทย จะต้องได้รับการตอบรับ หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา และสถาบันการศึกษา ตามที่กำหนด
– กรณีพนักงานขอทุนการศึกษาภายในประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือทุนการศึกษาต่างประเทศ จะต้องมีผลการศึกษาภาษาอังกฤษ (ผลทดสอบต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี) ดังนี้
TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 80 หรือ
IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
– ไม่เป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กร หรือหน่วยงานอื่น
– ไม่มีข้อผูกพันการทำงานให้กับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น
– เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
– ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
2.2 บุคคลภายนอก
– อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์และมีสถานภาพโสด ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า3.00 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่กำหนด
– มีผลการศึกษาภาษาอังกฤษ (ผลทดสอบต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี) ดังนี้
TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 80 หรือ
IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
– ไม่เป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กร หรือหน่วยงานอื่น
– ไม่มีข้อผูกพันการทำงานให้กับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น
– เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
– ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

3.การสมัคร
ขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว RCA ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 หรือ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.bangkoklife.com
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2558
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณุชนา เอื้อสิริมนต์
โทรศัพท์ 02 777 8617 โทรสาร 02 777 8611 หรืออีเมล์ nuchana@bangkoklife.com

ที่มาhttp://www.bangkoklife.com

กรุงเทพประกันชีวิตให้ทุนปริญญาตรี

ทุนการศึกษากรุงเทพประกันชีวิต

ด้วย บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคลลให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้กับพนักงานและบุคคลภายนอก ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

ประเภทของทุน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายในประเทศ จำนวน 2 ทุน
หลักสูตรภาคภาษาไทย จำนวน 1 ทุน ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาการประกันภัย สาขาสถิติ/สถิติประยุกต์ สาขาบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ทุน ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาการประกันภัย สาขาสถิติ/สถิติประยุกต์ สาขาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาการเงิน
สถาบันการศึกษาที่พิจารณาให้ทุน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล/วิทยาลัยนานาชาติมหิดล และมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เฉพาะสาขาวิชาบัญชี)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
– อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และมีสถานภาพโสด ถ้าเป็นชายต้องเรียนวิชานักศึกษาวิชาทหารจบชั้นปีที่ 3
– สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ที่ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่ง ตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ที่ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่ง ตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา ในสาขาวิชาและสถาบันการศึกษา ที่กำหนด หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่กำหนด ปีที่ 1 หรือ ปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ที่ไม่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่ง
– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (ผลทดสอบต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี)
CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75 หรือ
TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
– ไม่เป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กร หรือหน่วยงานอื่น
– ไม่มีข้อผูกพันการทำงานให้กับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น
– เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
– ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

รับสมัครถึงวันที่ 21 เมษายน 2558

ขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ
ทางเวบไซต์ www.bangkoklife.com

กรุงเทพประกันชีวิตให้ทุนเรียนต่อป.ตรี-โท

ทุนการศึกษากรุงเทพประกันชีวิต
ทุนการศึกษากรุงเทพประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาคภาษาไทย และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ทุน  และระดับปริญญาโทหลักสูตรภาคภาษาไทย และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 4 ทุน

มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุน
หลักสูตรภาคภาษาไทย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการประกันภัย สาขาสถิติ/สถิติประยุกต์ สาขาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการประกันภัย สาขาสถิติ/สถิติประยุกต์ สาขาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

สถาบันการศึกษาที่พิจารณาให้ทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล/วิทยาลัยนานาชาติมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เฉพาะสาขาวิชาบัญชี)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
– โสด อายุไม่เกิน 20 ปี (ถ้าเป็นชายต้องผ่านวิชานักศึกษาวิชาทหาร)
– สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ในสาขาวิชาและสถาบันที่กำหนด (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00)
– ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 550/213/79 หรือ IELTS 6.0 หรือ CU-TEP 75 ขึ้นไป

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2556

 มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 4 ทุน
หลักสูตรภาคภาษาไทย
สาขาวิชาการประกันภัย สาขาวิทยาการประกันภัยและบริหารความเสี่ยง สาขาบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน

สถาบันการศึกษาที่พิจารณาให้ทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เฉพาะสาขาวิชาบัญชี) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

ปริญญาโทต่างประเทศ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย สาขาวิชาการบริหารความเสี่ยง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

สถาบันการศึกษาที่พิจารณาให้ทุน
มหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใน 100 อันดับ จากการจัดอันดับ World”s Best Universities โดย U.S. News หรือ The World University Rankings โดย Times higher education

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
-โสด อายุไม่เกิน 30 ปี (ถ้าเป็นชายต้องผ่านวิชานักศึกษาวิชาทหาร)
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาในสาขาวิชา และสถานศึกษาที่กำหนด (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00)
-ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 550/213/80 หรือ IELTS 6.0

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2556

ขอรับใบสมัครได้ที่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชั้น 6
หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.bla.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณุชนา
โทรศัพท์ 0-2777-8617 โทรสาร  0-2777-8611

Add a Comment