กฟผ. ให้ทุนเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ

ทุนปริญญาโท กฟผ.
ทุนปริญญาโท กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษา นิสิต นักศึกษา ที่จะจบการศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และขึ้นปีที่ 4 หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรไทย/ภาคปกติ เมื่อสำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานกับ กฟผ. และได้ทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                1. สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษา
1.1 หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1.2 หลักสูตรปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

                2. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
2.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ของหลักสูตรปริญญาตรี
ตามสาขาวิชาที่กำหนด
2.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
2.3 มีผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 650 คะแนน (ต้องนำผล
คะแนนมาแสดงก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
2.4 ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

                3. การให้ทุนการศึกษา
3.1 พิจารณาจากผลคุณลักษณะนิสัย และการสัมภาษณ์
3.2 ทุนเพื่อศึกษาชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วย
3.2.1 ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บ
3.2.2 ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา เหมาจ่ายปีละ 6,500 บาท
3.2.3 ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เหมาจ่ายปีละ 120,000 บาท
3.3 เมื่อสำเร็จการศึกษาและเข้ามาทำงานกับ กฟผ. 1 ปี จะได้รับทุน
การศึกษาต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

                4. เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน
4.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.2 สำเนาผลการเรียน หรือหนังสือรับรองที่ระบุสาขาวิชา และคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ

                5. การสมัครขอรับทุน
5.1 ติดต่อสมัครได้ที่คณะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 1556
5.3 สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์  http://recruit.egat.co.th/scholarship ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2556

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 02-436-5311 , 02-436-5312 , 02-436-4385 , 02 436-4388
ระหว่างเวลา 08.๐๐ – 16.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

Add a Comment