ร.พ.เซนต์หลุยส์ให้ทุนเรียนพยาบาลฟรี กว่า 30 ทุน

ร.พ.เซนต์หลุยส์ให้ทุนเรียนพยาบาลฟรี

.พ.เซนต์หลุยส์ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาประจำปี 2015 ให้แก่นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวนทั้งสิ้น 30 ทุน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อยและมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จำนวนทุน :  30 ทุน

จำนวนเงินทุน
– ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการศึกษา เดือนละ 5,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุน
– จบ ม.6 สายวิทย์-คณิต อายุไม่เกิน 20 ปี
– มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
– มีความประพฤติดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบอาชีพพยาบาล
– ไม่เป็นผู้ภาคทัณฑ์ด้านความประพฤติ
– ไม่มีภาระผูกพันที่ต้องชดใช้ทุนให้กับสถาบันอื่น ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. หรือ กรอ.)

หลักฐานประกอบการสมัคร
– ยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
– สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียน 5 เทอม จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
– สำเนาทะเบียนการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

ระยะเวลาใช้ทุน
– กรณีขอรับทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายรายเดือน ใช้ทุนโดยการปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เป็นระยะเวลา 8 ปี กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเป็นจำนวน 3 เท่าของจำนวนเงินทุนที่ได้รับ
– กรณีขอรับทุนการศึกษาเพียงอย่างเดียว ใช้ทุนโดยการปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เป็นระยะเวลา 6 ปี กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเป็นจำนวน 3 เท่าของจำนวนเงินทุนที่ได้รับ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.slc.ac.th